คุณ เมธีย์ การย์สกุลธร 081-566-3825 , เขต ชลบุรี ระยอง ติดต่อ คุณสมโภชน์ เสือแท้ (โภชน์) 086-399-8963 , เขต สมุทรปราการ บางนา ฉะเชิงเทรา ติดต่อ คุณผ่องจิตต รักเจริญ (น้ำ) 086-366-8540 , เขต พระราม2 สมุทรสาคร นครปฐม ติดต่อ คุณนิชาภา กิจรุ่งเฉลิม (เอ๋) 086-335-7641 , เขต นนทบุรี ปทุมธานี อยุธยา ติดต่อ คุณ เบญจพักตร์ ทองคำขาว (กุ้ง) 086-302-9260

ชั้นเก็บสินค้าแนวลึก

ไดร์อินแร็ค ชั้นวางสินค้าไดร์อินแร็ค เป็นวิธีการเก็บสินค้าระบบ First in – Last out โดยในแถวเดียวกันจะเป็นสินค้าเดียวกัน ระบบ ดังกล่าวออกแบบมาเพื่อใช้สินค้าที่มี SKU ไม่มากแต่มีจํานวนต่อ SKU มาก สินค้าที่วางจะมีนํ้าหนัก
1000 – 2000 กิโลกรัมต่อพา เลท โดยสินค้าจะวางบนรางรับพาเลท ระบบนี้จะเหมาะกับสินค้า ทุกๆประเภททั้ง Dry storage และ Cold storage และสามารถ ใช้ได้ดีกับรถโฟรลิพท์ประเภท Counter balance หรือ Reach truck โครงสร้างหลักของไดร์อินแร็ค ประกอบด้วยแผงเสา ซึ่งมี ขนาดหน้าเสาให้เลือกใช้ได้ 4 ขนาดตั้งแต่ 70, 85, 100 และ 115 มม. และมีรางรับพาเลท โดยมีรูปแบบ 2 ชนิด คือ รางฉาก และ รางสโลบ การจัดเก็บสินค้าทําได้โดยขับรถเข้าไปในช่องและวาง สินค้าบนรางรับพาเลท

RECOMMEND PRODUCT