คุณ เมธีย์ การย์สกุลธร 081-566-3825 , เขต ชลบุรี ระยอง ติดต่อ คุณสมโภชน์ เสือแท้ (โภชน์) 086-399-8963 , เขต สมุทรปราการ บางนา ฉะเชิงเทรา ติดต่อ คุณผ่องจิตต รักเจริญ (น้ำ) 086-366-8540 , เขต พระราม2 สมุทรสาคร นครปฐม ติดต่อ คุณนิชาภา กิจรุ่งเฉลิม (เอ๋) 086-335-7641 , เขต นนทบุรี ปทุมธานี อยุธยา ติดต่อ คุณ เบญจพักตร์ ทองคำขาว (กุ้ง) 086-302-9260

MOBILE CABINATE RACK

MOBILE CABINATE RACK คือชั้นสำหรับเก็บเอกสารแบบประหยัดพื่นที่โดย ตู้สามารถเลือนไปซ้ายหรือขวา และมีทางเดินสำหรับเข้าไปข่นหรือถ่ายสิ้นค้าออกจากตู้ได้สะดวก วัตถุประสงค์ในการใช้งานหลักๆ เช่น วางแฟ้มงาน แฟ้มสันแนวหรือทิศทางการวางและความสะดวกในการใช้งาน อีกทั้งยังสามารถดัดแปลงเป็น ชั้นเก็บสินค้าได้หลากหลาย

RECOMMEND PRODUCT