คุณ เมธีย์ การย์สกุลธร 081-566-3825 , เขต ชลบุรี ระยอง ติดต่อ คุณสมโภชน์ เสือแท้ (โภชน์) 086-399-8963 , เขต สมุทรปราการ บางนา ฉะเชิงเทรา ติดต่อ คุณผ่องจิตต รักเจริญ (น้ำ) 086-366-8540 , เขต พระราม2 สมุทรสาคร นครปฐม ติดต่อ คุณนิชาภา กิจรุ่งเฉลิม (เอ๋) 086-335-7641 , เขต นนทบุรี ปทุมธานี อยุธยา ติดต่อ คุณ เบญจพักตร์ ทองคำขาว (กุ้ง) 086-302-9260

SLIDE RACK

สไลด์แร็ค ชั้นวางสินค้าสไลด์แร็ค เป็นวิธีการเก็บสินค้าระบบ First in – First out โดยมีแผ่นลิ้นชักดึงเข้า-ออก สินค้าที่จัดเก็บส่วนมากจะเป็น แม่พิมพ์, อุปกรณ์อะไหล่ขนาดใหญ่ ระบบดังกล่าวออกแบบมา เพื่อใช้สินค้าที่มี SKU เดียวและมีจํานวนต่อ SKU เดียวหรือไม่มาก สินค้าที่วางจะมีนํ้าหนัก 1000 – 4000 กิโลกรัมต่อชั้น ระบบนี้จะ เหมาะกับคลังสินค้า Dry storage และสามารถใช้ได้ดีกับรถโฟร ลิพท์ประเภท Counter balance, Reach truck หรือเครน ในการ นําสินค้าเข้า-ออก

RECOMMEND PRODUCT